Клиенти и партньори

 • Агенция за социално подпомагане
 • Българска агенция за инвестиции
 • Българска академия на науките
 • Българска асоциация по водите
 • Български институт за правни инициативи
 • Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР
 • Държавна агенция за закрила на детето
 • Държавно Предприятие РВД
 • Изпълнителна Агенция Главна инспекция по труда
 • Институт по зеленчукови култури „Марица“
 • Министерски съвет
 • Министерство на образованието и науката
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството
 • Министерство на труда и социалната политики
 • Национален център по наркомании
 • Община Кайнарджа
 • Община Сандански
 • Овергаз Мрежи АД
 • Проксима Консулт ЕООД
 • Сигма Хет ООД
 • Файв Консулт ЕАД
 • Фондация „Глобални библиотеки“
 • Фондация „Глухи без граници“
 • Фондация „Заедно в час“
 • Фондация „Тръст за социална алтернатива“
 • Фондация „Международна Социална служба-България“
 • Център за изследване и анализи
 • Център за оценка на въздействието на законодателството
 • Център за приобщаващо образование
 • Advanced Business Consulting Ltd.
 • ICF Consulting Services Ltd
 • Metis GmBH, Vienna, Austria
 • REI, USA
 • The University of Basel, Switzerland
 • UNICEF