Новини

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ТРУД И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИТЕ И НЕАКТИВНИТЕ ЛИЦА

Март 2020

Глобал Метрикс, в партньорство със Сигма Хет ООД, успешно завърши проект към Министерство на труда и социалната политика свързан с провеждане на проучване относно възможностите за повишаване на доходите от труд и насърчаване на заетостта на продължително безработните и неактивните лица. Изследването беше проведено сред наети лица, продължително безработни лица, икономически неактивни лица, работодатели, както и сред служители на Агенция по заетостта.

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА НА НИВО СЪДЕБЕН РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД

Ноември 2019

На 19 ноември 2019 екип на Глобал Метрикс и Файв Консулт представиха пред Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към Министерство на правосъдието разработен  Модел за оценка на достъпа до правосъдие за гражданите и бизнеса на ниво съдебен район на окръжен съд. Моделът е изготвен в изпълнение на договор с Министерство на правосъдието.

Повече информация за изготвения модел може да видите тук – https://www.mjs.bg/home/index/84506826-276f-42ac-a6f4-f791d8657dd1

ПРОУЧВАНЕ СРЕД ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА В БЪЛГАРИЯ

Септември 2019

В периода юни-август 2019 г. екипът на Глобал Метрикс реализира проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред лишените от свобода в България. Проучването беше осъществено по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании и обхвана 3015 лица в 18 места за лишаване от свобода.

Повече информация за резултатите от проучването може да видите тук – http://anketi.info/images/folder/drug_addictions_in_prisons_report_final.pdf

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

Юли 2019

На 30 юли 2019 екип на Глобал Метрикс и Файв Консулт представиха пред Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към Министерство на правосъдието изготвена Методология за проучване на общественото мнение относно удовлетвореността от съдебната власт. По време на заседанието бяха представени и резултати от пилотно проучване на тема удовлетвореност от съдебната власт. Методологията и проучването са проведени в рамките на договор с Министерство на правосъдието по проект „Ефективен достъп до правосъдие“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0022-CO1/15.12.2017 г. по Оперативна програма „Добро управление“.

Повече информация за изготвения модел може да видите тук – https://www.mjs.bg/home/index/84506826-276f-42ac-a6f4-f791d8657dd1

НАЦИОНАЛНО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ОПАЗВАНЕТО НА МРЕЖАТА НАТУРА 2000

Март 2019

През 2019 година екипът на Глобал Метрикс разработи и приложи методика за измерване на социално-икономическия ефект от опазването на Натура 2000г. Целта на проведеното изследване е да проучи какво е въздействието в България на екологичната мрежа Натура 2000 върху социално-икономическото развитие на страната чрез проследяване на различни социално-икономически показатели. В рамките на изследването бе извършен първичен и вторичен анализ на данни. Бяха приложени количествени методи за събиране на информация чрез анкетно проучване, което обхвана 5 целеви групи – граждани, земеделски производители, учители, представители на фирми, ангажирани с туристически услуги и ловци. Изследването беше проведено в рамките на шестте района за планиране в рамките на населените места в обхвата на Натура 2000.  Проведеното анкетно проучване бе насочено към идентифициране на нагласите и оценката на представителите на заинтересованите групи по набор от социални и икономически показатели. Извършен бе и вторичен анализ на данни от различни проучвания и статистическа информация по отношение на Натура 2000.

ПРОУЧВАНЕ СРЕД ДЕЦА/МЛАДЕЖИ, НАСТАНЕНИ В ИНСТИТУЦИИ

Януари 2019

По поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании реализирахме национално проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред децата/младежите, настанени в институции в България. Проучването обхвана 654 деца/младежи на възраст от 7 до 24 години, пребиваващи в центрове за настаняване от семеен тип, домове за деца лишени от родителски грижи, социално-педагогически интернати и възпитателни училища – интернати на територията на страната.

Повече информация за резултатите от проучването може да видите тук – http://anketi.info/images/folder/report_institutions_drug_addictions_2018_final.pdf

 

14.05.2018 – През месец май Глобал Метрикс приключва изпълнението на проект “Нови възможности за заетост в „Глобал Метрикс“ ЕООД”. Успешно бяха реализирани всички планирани дейности. Участието в този проект даде възможност на фирмата да подобри своите  технически ресурси, да привлече нови специалисти, които да обучи и да подобри като цяло ефективността и ефикасността на извършваната дейност.

 

23.04.2018 – В изпълнение на мерките за публичност и разпространение на информация свързана с реализацията на проект “Нови възможности за заетост в „Глобал Метрикс“ ЕООД” беше разпространено пресъобщение отразяващо напредъка на фирмата по изпълнение на дейностите. Чрез информиране на широката общественост за финансовото подпомагане, финансиращия фонд и популяризиране на обстоятелството, че проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси“ се гарантира ефективното и прозрачно усвояване на средствата.

09.02.2018 – Социологическа агенция „Глобал Метрикс“ ЕООД успешно работи по изпълнение на проект за насърчаване на професионалната реализация на млади специалисти в сферата на маркетинговите и социологическите проучвания и анализи. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M09OP001-1.003 „Ново работно място“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Нови възможности за развиване на професионални качества беше дадена на привлечените във фирмата социолози чрез включването им в серия от специализирани обучения по дигитална компетентност при работа с програмен продукт Microsoft Excel.

 

20.12.2017 – Вече повече от една година Глобал Метрикс работи по реализацията на проект “Нови възможности за заетост в „Глобал Метрикс“ ЕООД”, финансиран от процедура BG05M09OP001-1.003 „Ново работно място“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. До момента агенцията е изпълнила основните изисквания за визуализация и публичност. Изработена и поставена е информационна табела, плакати за информация за проекта, разпространяваме и информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики. На нашата интернет страница може да намерите и актуална информация за изпълняваните дейности до момента.

22.11.2017 – В своята работа социологическа агенция Глобал Метрикс се стреми да дава възможност на млади специалисти да намерят своето поле за реализация. За осъществяването на тази политика фирмата сключи на 20.09.2016 г. договор (BG05M9OP001-1.003-1019-C02) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M09OP001-1.003 „Ново работно място“ с Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ за изпълнение на проект “Нови възможности за заетост в „Глобал Метрикс“ ЕООД”. В рамките на проекта до момента своето ново работно място са намерили четирима социолози, на които са създадени условия за обучение и професионално развитие. Осигурена им е комфортна техническа и ресурсна среда (закупуване на компютри, мултифункционално устройство, програма за статистическа обработка на данни). Изпълнението на този проект не само дава възможност за устойчиво разширяване на екипа с нови специалисти, но и ще подпомогне повишаване на конкурентоспособността и успешната реализация на проектите на фирмата

15.08.2017 – През месец август започнаха езиковите курсове на служителите, които бяха назначени по проект “Нови възможности за заетост в „Глобал Метрикс“ ЕООД”. Те ще преминат обучение по две ключови компетентности – „Общуване на чужди езици“ и „Дигитална компетентност“. Курсовете ще съдържат както учебни часове по теория, така и на учебни часове по практика. В края на обучението всички участващи служители ще преминат изпити и ще им бъдат издадени сертификати.

19.06.2017 – В рамките на проект “Нови възможности за заетост в „Глобал Метрикс“ ЕООД”, финансиран от процедура BG05M09OP001-1.003 „Ново работно място“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Глобал Метрикс предостави ново работно място на четирима социолози. Те ще получат както възможност за професионална реализация, така и допълнителни обучения за повишаване на своите компетенции.

03.04.2017 – Глобал Метрикс ЕООД продължава своята работа по изпълнение на проект “Нови възможности за заетост в „Глобал Метрикс“ ЕООД”. През изминалите месеци бяха  проведени серия от работни срещи на екипа за управление на проекта и бяха проведени конкурси за избор на изпълнители по дейности свързани с реализацията на проекта.

29.03.2017 – В рамките на проект “Нови възможности за заетост в „Глобал Метрикс“ ЕООД”, финансиран от процедура BG05M09OP001-1.003 „Ново работно място“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, агенцията организира и проведе подбор на изпълнител за получаване на застрахователни услуги. Всички получени оферти бяха разгледани, оценени и класирани съгласно изискванията за изпълнение на дейността и регламентираните правила на ПМС № 160 от 01.07.2016 г.

03.03.2017 – Социологическа агенция Глобал Метрикс ЕООД стартира изпълнението на проект по процедура-BG05M9OP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015“. Фирмата сключи на 20.09.2016 г. договор (BG05M9OP001-1.003-1019-C02) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M09OP001-1.003 „Ново работно място“ с Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ за изпълнение на проект “Нови възможности за заетост в „Глобал Метрикс“ ЕООД”.

През месец февруари Глобал Метрикс проведе избор на изпълнител за доставка на оборудване и софтуер за четири работни места в частта свързана с – „Доставка на специализиран софтуер за статистическа обработка на данни“. Решението за избор на изпълнител беше извършено от комисия, която разгледа, оцени и класира получените оферти. В същият период беше публикувана и обява за избор на фирма, която да реализира дейностите по осигуряване на публичност. Класираната на първо място фирма ще подготви и отпечата информационни материали, ще разпространи информационни и прессъобщения.