Проекти

ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19″

На 30.09.2020 г. Глобал Метрикс ЕООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073-26346-C01 с Министерство на икономиката по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Очакваните резултати от проекта са преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Проектът стартира на 30.09.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.

Обща стойност на проекта: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

 

01.10.2020 г.

 

ГЛОБАЛ МЕТРИКС участва в проект за Предоставяне на безвъзмезднафинансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, на стойност 72 220 лева, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“.

Обща стойност на проекта, както и размер на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева:

 

Безвъзмездна финансова помощ – 72 220.00, от които

Средства от ЕСФ – 61 387.00,

Национално съфинансиране – 10 833.00

Обща стойност на проекта – 72 220.00

Кратко описание на проекта:

Основната цел на проектното предложение е да се реализира стратегията за развитие на Глобал Метрикс ЕООД за растеж и увеличаване на броя на работните места, създаване на устойчива заетост във фирмата и повишаване на квалификацията на работната сила, както и повишаване на ефективността на работа чрез модернизиране на съществуващото оборудване и софтуер.

Целта ще бъде постигната чрез комбинация от наемане на безработни и неактивни лица от най-уязвимите групи на пазара на труда.

В резултат от действията, насочени към постигането на тази цел се очаква да се повиши ефективността на труда и качеството на предлаганите услуги от Глобал Метрикс ЕООД.

Специфичните цели, които ще бъдат постигнати с реализиране на проекта са:

  1. Наемане на безработни и неактивни лица за създаване на устойчива заетост в компанията;
  2. Оборудване на работните места с цел създаване на устойчива заетост;
  3. Създаване на устойчива заетост чрез запазване на поне 50% от новоразкритите работни места след приключване на проекта.

Чрез изпълнението на горните цели ще се създадат условия за професионално развитие на млади специалисти в областта на социологията и ще бъде постигната по-висока конкурентоспособност на фирмата, а следователно ще се подобрят и икономическите резултати от дейността.

Идентифицираната целева група включва безработни или неактивни лица, половината от които на възраст до 29 г. Целевите групи са идентифицирани спрямо нуждите на местния пазар на труда и нуждите на работодателя.

Предвидените дейности за постигане на целите са:

*Организация и управление на проекта

Дейността е важна, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Назначен е екип за управление на проекта, който се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Основните задължения на екипа: Планиране и контрол на дейностите по проекта в съответствие с обявения график; Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители; Контрол по изпълнението на договорите; Контрол на разходите; Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица; Подготовка на доклади за напредъка на проекта; Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.

*Подбор на безработни лица и наемане на работа

Основната цел на тази дейност е да бъдат подбрани лица от описаната целева група и да бъдат назначени за период от 12 месеца в Глобал Метрикс ЕООД. Сред основните проблеми на дружеството към момента на подготовка на проекта е недостиг на персонал. С тази цел бяха идентифицирани безработни и неактивни лица, които работят във фирмата и ще бъдат обучени по ключови компетентности. Идентифицираните лица са назначени на следните длъжности: социолози – 4 броя (2 бр. лица от целева група безработни лица на възраст до 29 г. и 2 лица от целева група безработни или неактивни лица). Идентифицираните лица бяха назначени след провеждане на процедура по подбор, която включваше подбор по документи, събеседване и тестови задачи. След представяне на необходимите документи бяха сключени договори с одобрените кандидати.

*Обучения по ключови компетентности

Дейността има за цел да бъдат обучени новоназначените лица (социолози ) по ключови компетентности 2: Общуване на чужди езици и 4: Дигитална компетентност. Дейността е необходима, за да се осигури подходяща квалификация на новонаетия персонал, за да изпълнява успешно функциите си в компанията. Обученията по ключова компетентност ще бъдат не само с теоретична, но и с практическа насоченост, ще водят до придобиване на подходящи умения от обучаемите. Окончателните програми за провеждане на обученията ще бъдат разработени от обучаващата организация и съгласувани от работодателя, така че напълно да отговаря на нивото на познания за включените лица и изискванията на длъжностите, за които се подготвят да заемат.

*Закупуване на обзавеждане и оборудване

Тази дейност включва оборудване на новите работни места с компютри и софтуер, както и мултифункционално устройство съобразно работните процеси във фирмата с цел гладка и пълноценна трудова дейност. В рамките на проекта бяха оборудвани 4 работни места със следното оборудване:

Работна станция (Desktop компютри) – 4 броя

Офис пакет – задължително с програма за текстообработка, програма за изработване на графики и диаграми, програма за визуализация на данни и презентации – 4 броя

За един от компютрите беше закупена програма за статистическа обработка на данни, с възможности за дискриптивен анализ, тестове за статистическо оценяване и проверка на хипотези, тестове за измерване силата на връзката, дисперсионен, факторен, регресионен и корелационен анализ, Хи-квадрат, коефициент на Крамер и др. статистически методи.

Закупуване на едно мултифункционално устройство за печат, копиране и сканиране с голям капацитет.

*Публичност и информация

Дейността се извършва в съответствие с изискванията на Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

 

ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19″