Начало

ГЛОБАЛ МЕТРИКС е агенция за маркетингови и социологически проучвания и анализи. Нашата дейност включва приложението на количествени и качествени методи на изследване, приложими в  широк набор от тематични изследователски области, в това число образование, пазар на труда, здравни и социални проблеми, социални услуги, политики за закрила на децата, съдебна система, политики за младежта, изследвания на социалната стратификация, потребление, икономически анализи, изготвяне на програмни и стратегически документи и други. Изследователският екип е развил сериозна експертиза за събиране и интерпретация на данни, мониторинг и оценка на въздействието на различни проекти и програми, значителен опит в предоставяне на експертна и консултантска дейност, организационно консултиране и функционален анализ на различни организации, консултации за изграждане на комуникационни стратегии и оценка  на тяхната ефективност.

Агенцията разполага с пълна инфраструктура за събиране и обработка на данни, статистически анализ и визуализация на резултатите, зала за провеждане на фокус групи с възможности за наблюдение на дискусиите в реално време.

ГЛОБАЛ МЕТРИКС разполага със собствена анкетьорска мрежа и екип от сътрудници, които покриват цялата страна и са на разположение за събиране на различна по характер информация – провеждане на анкети и интервюта, събиране на документи и статистическа информация, провеждане на дълбочинни интервюта, наблюдения и други.

ГЛОБАЛ МЕТРИКС е член на Европейската асоциация за социални и маркетингови проучвания ESOMAR и стриктно спазва Кодекса на изследователите на ESOMAR.
Професионалните стандарти за провеждане на изследвания и етичните норми на изследователите, уважението към респондента и неговата анонимност, вниманието към данните и обективността на интерпретациите са основни принципи в работата на екипа на ГЛОБАЛ МЕТРИКС.